Vedtekter

VEDTEKTER

FOR

FRIHETSFORBUNDET (org.nr. 921 686 242)

 

1 NAVN OG FORMÅL

Organisasjonens navn er Frihetsforbundet.

Frihetsforbundet er et livssynssamfunn basert på humanisme, personlig frihet og ytringsfrihet.

1.1 HUMANISMEN

Humanisme er en generell holdning og tankeretning som setter mennesket i fokus som selvstendig aktør, ser på mennesket som selv ansvarlig for å skaffe seg kunnskap på best mulig måte ved hjelp av sin kritiske fornuft og praksis, og tilskriver enkeltmennesket en ukrenkelig egenverdi og verdighet.

1.2 YTRINGSFRIHETEN

Ytringsfrihet er særlig vektlagt i 3 hensyn:

  1. Den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet og utøvelse av humanisme. Kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten.
  2. Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi. Vi trenger frihet til å dele våre tanker og ta i mot andres. I kraft av denne friheten utvikles vi som humanister.
  3. Uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsutveksling og intet reelt grunnlag for humanisme, demokrati, og mulighet for deltagelse i debatten om livssyn og samfunn.

1.3 DEN PERSONLIGE FRIHET

Den personlige frihet er en forutsetning for humanismens vektlegging av mennesket som en selvstendig og ansvarlig aktør.

2 MEDLEMSKAP

Vanlig medlemskap tilbys enkeltpersoner, som ikke er medlem i Den Norske Kirke eller annet registerført tros- eller livssynssamfunn. Det

3 ORGANISASJONSSTRUKTUR

Organisasjonens formelle organer er Landsmøtet, Styret, og Generalsekretæren.

3.1 LANDSMØTET

Det innkalles til Landsmøte innen 30. juni hvert 3. år etter innkalling fra Styret, som kan fastsette regler for den praktiske gjennomføring av Landsmøtet.

Rett til å møte på Landsmøtet har alle som er medlemmer det året Landsmøtet avholdes med tillegg av hele det foregående år.

Landsmøtet vedtar Frihetsforbundets vedtekter, velger dets Styre og valgkomite, og fastsetter eventuell medlemskontingent. Forslag til vedtektsendringer skal sendes styret senest innen utløpet av året før Landsmøtet avholdes. Endring av vedtektene krever støtte fra 2/3-deler av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke med.

Andre forslag som ønskes behandlet av Landsmøtet skal sendes styret senest 3 måneder før Landsmøtet avholdes. Dersom et forslag vurderes å bryte med organisasjonens formål som angitt i art. 1 kan Styret beslutte å ikke fremme forslaget for Landsmøtet.

Forslag til medlemmer av Styret kan fremmes av alle med møterett til Landsmøtet. Forslaget skal sendes valgkomiteen innen den frist Styret bestemmer.

3.2 STYRET

Styret skal ha 3 – 5 medlemmer. Styret forestår driften av Frihetsforbundet i periodene mellom Landsmøtene.

Styremedlemmene velges av landsmøtet for en periode av tre år av gangen. Dersom et styremedlem fratrer i løpet av 3-årsperioden, utpeker Styret et nytt medlem inntil neste Landsmøte avholdes.

Styret velger regnskapsfører og eventuell revisor, og offentliggjør regnskapene til Frihetsforbundets medlemmer og andre innen den frist loven fastsetter.

3.3 GENERALSEKRETÆR

Generalsekretæren ansettes av og rapporterer til styret, og fungerer som Frihetsforbundet øverste administrative leder.  Generalsekretæren skal forberede saker for styret, innkalle til møter og sette opp sakslister for styret i samråd med styrets leder. Generalsekretæren skal fremlegge regnskap og budsjetter samt periodiske rapporter for styret. Generalsekretærens oppgaver kan ved behov delegeres til ett av styrets medlemmer.

  1. NEDLEGGELSE

Nedleggelse av Frihetsforbundet krever 2/3 flertall ved Landsmøtet. Dersom det er gjort vedtak om nedleggelse skal Frihetsforbundets formue omdannes til et fond med formål å yte tilskudd til organisasjoner som støtter Frihetsforbundets formål, gi stipendier til personer som har utmerket seg innenfor formålet, eller overdras til et annet livssynsforbund eller organisasjon med samme formål som Frihetsforbundet.

  1. DIVERSE

For øvrig gjelder Lov om tros- og livssynsforbund (trossamfunnsloven) av 24.04.20 nr. 31 og senere lover som erstatter denne, for Frihetsforbundet.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.

Dette nettstedet bruke informasjonskapsler (cookies) Les mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close